Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图1

Joe Simpson,英国艺术家,他的油画作品犹如电影里的场景一般,拟真度很高,他希望藉由宽萤幕比例的“油画屏幕”来让观赏者感受其作品中呈现的其他有意思的讯息。

主页:http://www.joe-simpson.co.uk/

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图2

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图3

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图4

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图5

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图6

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图7

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图8

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图9

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图10

Joe Simpson:电影般的拟真绘画 - 图11