JIVA朴象创意 - 图1

JIVA”在梵文里的解释是“真我”,我们相信每个创作都有它最真实的面貌,不需要花哨,不需要过过装饰。东方MUJI阐述了一个理念“这样就好”;西方IKEA则是创造开心的生活方式,JIVA试着在东西双方找到平衡点,让您在简单生活中多一点点对创作的感动与乐趣。

JIVA朴象创意 - 图2

JIVA朴象创意 - 图3

Tafang foods


JIVA朴象创意 - 图4

JIVA朴象创意 - 图5

In & Out Environmental Tableware


 

JIVA朴象创意 - 图6JIVA朴象创意 - 图7JIVA朴象创意 - 图8JIVA朴象创意 - 图9JIVA朴象创意 - 图10JIVA朴象创意 - 图11JIVA朴象创意 - 图12JIVA朴象创意 - 图13JIVA朴象创意 - 图14JIVA朴象创意 - 图15Yii Crafts Design