Ben Goossens超现实摄影 - 图1

Ben Goossens,比利时摄影师,此前是一位广告艺术总监,其摄影作品以超现实风格而闻名,善于结合摄影与后期处理来实现自己的创意想法,分享他的一些超现实摄影作品。

更多作品:[via]

Ben Goossens超现实摄影 - 图2

Ben Goossens超现实摄影 - 图3

Ben Goossens超现实摄影 - 图4

Ben Goossens超现实摄影 - 图5

Ben Goossens超现实摄影 - 图6

Ben Goossens超现实摄影 - 图7

Ben Goossens超现实摄影 - 图8

Ben Goossens超现实摄影 - 图9