Daniel Lieske,德国插画师、作家,出生于1977年,目前他正在创作一本名为《The Wormworld Saga》(蠕虫世界传奇)的插画儿童书,目前在官网连载。

Daniel Lieske插画作品 - 图1 Daniel Lieske插画作品 - 图2 Daniel Lieske插画作品 - 图3 Daniel Lieske插画作品 - 图4 Daniel Lieske插画作品 - 图5 Daniel Lieske插画作品 - 图6 Daniel Lieske插画作品 - 图7