Kei Imazu(今津景),日本艺术家,出生于1980年,他的作品笔触流畅有技巧,用色成熟丰富。

imazukei.com

Kei Imazu油画作品 - 图1 Kei Imazu油画作品 - 图2 Kei Imazu油画作品 - 图3 Kei Imazu油画作品 - 图4 Kei Imazu油画作品 - 图5 Kei Imazu油画作品 - 图6 Kei Imazu油画作品 - 图7 Kei Imazu油画作品 - 图8 Kei Imazu油画作品 - 图9