Tyler Shields,美国摄影师,出生于1982年,现居洛杉矶,20岁时开始职业生涯,他的MYspace和个人网站都很有名,他常常在上面发布一些影星和歌手的照片。

☞  www.tylershields.com

Tyler Shields摄影作品 - 图1 Tyler Shields摄影作品 - 图2 Tyler Shields摄影作品 - 图3 Tyler Shields摄影作品 - 图4 Tyler Shields摄影作品 - 图5 Tyler Shields摄影作品 - 图6 Tyler Shields摄影作品 - 图7 Tyler Shields摄影作品 - 图8 Tyler Shields摄影作品 - 图9 Tyler Shields摄影作品 - 图10 Tyler Shields摄影作品 - 图11