NASA航拍到的地球各地夜景,夜光璀璨。据网友辨认,航拍的地方有:巴西东部、中东半岛、欧洲西部、美国东南部、美国西部、南非、亚洲中部、阿根廷南部、波斯湾。

NASA航拍地球夜景 - 图1 NASA航拍地球夜景 - 图2 NASA航拍地球夜景 - 图3 NASA航拍地球夜景 - 图4 NASA航拍地球夜景 - 图5 NASA航拍地球夜景 - 图6 NASA航拍地球夜景 - 图7 NASA航拍地球夜景 - 图8 NASA航拍地球夜景 - 图9