Geoffrey Gersten(杰弗里·格斯滕),美国画家,1986 年出生于美国凤凰城,其作品风格受到荷兰黄金时代艺术作品的影响,他在过去的八年中形成了自己的绘画风格,以古典画的手法创作充满童真的画面,来讽刺各种政治事件,包括战争、暴力、保护儿童等。

www.ggersten.com

Geoffrey Gersten油画作品 - 图1 Geoffrey Gersten油画作品 - 图2 Geoffrey Gersten油画作品 - 图3 Geoffrey Gersten油画作品 - 图4 Geoffrey Gersten油画作品 - 图5 Geoffrey Gersten油画作品 - 图6 Geoffrey Gersten油画作品 - 图7 Geoffrey Gersten油画作品 - 图8 Geoffrey Gersten油画作品 - 图9 Geoffrey Gersten油画作品 - 图10