Leslie Hung,美国自由插画和漫画家。2011年毕业于美国艺术中心设计学院插画专业,现居南加州。作品风格复古,个人网页上有大量的涂鸦习作。

☞ http://milkmanner.tumblr.com/ 

Leslie Hung 插画作品 - 图1 Leslie Hung 插画作品 - 图2 Leslie Hung 插画作品 - 图3 Leslie Hung 插画作品 - 图4 Leslie Hung 插画作品 - 图5 Leslie Hung 插画作品 - 图6 Leslie Hung 插画作品 - 图7