Vitaliy Reznichenko,乌克兰时尚摄影师,作品主要为人物肖像摄影,人物造型与化妆、光影都很有创意。

☞   www.reznichenko.com.ua

Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图1 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图2 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图3 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图4 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图5 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图6 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图7 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图8 Vitaliy Reznichenko时尚摄影作品 - 图9