Guillaume Kayacan,比利时布鲁塞尔摄影师,作品多为黑白摄影,通过黑与白的对比以及人物情绪来表达画面情感,在镜头下曼妙人体充满了美感与性感。

☞  www.guillaumekayacan.com

Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图1 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图2 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图3 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图4 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图5 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图6 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图7 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图8 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图9 Guillaume Kayacan黑白摄影:镜头下的曼妙人体 - 图10