Elena Helfrecht,德国摄影师,1992年出生,善于结合摄影与后期制作,制造出诡谲阴沉的气氛和如恐怖梦境般一片迷雾、混沌的沉重气压。

☞   elenahelfrecht.com

Elena Helfrecht摄影作品 - 图1 Elena Helfrecht摄影作品 - 图2 Elena Helfrecht摄影作品 - 图3 Elena Helfrecht摄影作品 - 图4 Elena Helfrecht摄影作品 - 图5 Elena Helfrecht摄影作品 - 图6 Elena Helfrecht摄影作品 - 图7 Elena Helfrecht摄影作品 - 图8 Elena Helfrecht摄影作品 - 图9