Marta Bevacqua,意大利女摄影师,1989年出生于罗马,擅长人像摄影,照片细腻,赋有质感。她的新作品系列“Through The Glass”,透过玻璃镜片拍摄的人像,朦胧而充满美感。

via

Through The Glass / Marta Bevacqua - 图1 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图2 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图3 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图4 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图5 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图6 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图7 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图8 Through The Glass / Marta Bevacqua - 图9