Nathan Walsh,英国艺术家,画家,拟真绘画。作品风格写实,结构严谨。他巧妙的利用光影,精心的计算每一个比例,为作品融入新的想法。他试图把自己创造的世界像照片一样真实的展现给人们,并不像照片一样机械的复制。这是他为美国芝加哥画的一系列的城市风景画,每幅作品都要花上他三个月的时间。“我为这座城市着迷,不论是它的光怪陆离还是鳞次栉比”。

 

☞  nathanwalsh.net

Nathan Walsh绘画作品 - 图1Nathan Walsh绘画作品 - 图2 Nathan Walsh绘画作品 - 图3 Nathan Walsh绘画作品 - 图4 Nathan Walsh绘画作品 - 图5 Nathan Walsh绘画作品 - 图6 Nathan Walsh绘画作品 - 图7 Nathan Walsh绘画作品 - 图8 Nathan Walsh绘画作品 - 图9 Nathan Walsh绘画作品 - 图10 Nathan Walsh绘画作品 - 图11 Nathan Walsh绘画作品 - 图12