Elena Fortunati,意大利摄影师,生于1988年,毕业于La Sapienza大学,从来没有受过专业训练的她几乎是自学摄影的,却凭借自己独特的个人风格受到花花公子等杂志和网站的青睐,定期为他们提供作品。她的拍摄对象都是些常见的简单、微小的事物,却能弥漫着少女特有的任性气质。

+ 来源:http://elenafortunati.tumblr.com/

Elena Fortunati摄影作品 - 图1 Elena Fortunati摄影作品 - 图2 Elena Fortunati摄影作品 - 图3 Elena Fortunati摄影作品 - 图4 Elena Fortunati摄影作品 - 图5 Elena Fortunati摄影作品 - 图6 Elena Fortunati摄影作品 - 图7 Elena Fortunati摄影作品 - 图8 Elena Fortunati摄影作品 - 图9