Martina Matencio摄影作品 - 图1

Martina Matencio,西班牙摄影师,她的作品善于利用自然光,让场景和人物在太阳的光线中显得更加天然,更加神秘,有一股女性独有的灵气。

主页:[via]

Martina Matencio摄影作品 - 图2

Martina Matencio摄影作品 - 图3

Martina Matencio摄影作品 - 图4

Martina Matencio摄影作品 - 图5

Martina Matencio摄影作品 - 图6

Martina Matencio摄影作品 - 图7

Martina Matencio摄影作品 - 图8