Koya No Sumika设计 - 图1

Koya No Sumika是一个主屋旁边的扩建项目,由日本建筑设计公司mA-style设计,业主是一对年轻夫妇,主屋是一栋约200平方米的日本农村地区常见的和式建筑。扩建建筑通过走廊与主屋西侧走廊相连,内部十分简单,建筑是连续U型钢架结构,钢架外贴62毫米的胶合板,屋顶是V型梁框架,与墙体的U型结构对齐吻合。

主页:[via]

Koya No Sumika设计 - 图2

Koya No Sumika设计 - 图3

Koya No Sumika设计 - 图4

Koya No Sumika设计 - 图5

Koya No Sumika设计 - 图6

Koya No Sumika设计 - 图7

Koya No Sumika设计 - 图8