Giulia Bersani摄影作品 - 图1
Giulia Bersani,意大利摄影师,今年20岁,现居米兰,一年半前才开始接触底片摄影,擅长弱光拍摄,通过细微的观察直击心灵,并以她独特的视觉拍摄了很多让人眼前一亮的影像。

主页:[via]

Giulia Bersani摄影作品 - 图2

Giulia Bersani摄影作品 - 图3

Giulia Bersani摄影作品 - 图4

Giulia Bersani摄影作品 - 图5

Giulia Bersani摄影作品 - 图6

Giulia Bersani摄影作品 - 图7