Dadu Shin插画新作 - 图1

Dadu Shin,美国插画师,现居纽约,其作画风格简洁明朗、线条流畅,每一幅似乎都蕴含有极其丰富的故事情节。

主页:[via]

Dadu Shin插画新作 - 图2

Dadu Shin插画新作 - 图3

Dadu Shin插画新作 - 图4

Dadu Shin插画新作 - 图5

Dadu Shin插画新作 - 图6

Dadu Shin插画新作 - 图7