Joshua Budich海报设计 - 图1

Joshua Budich,美国插画师,毕业于马里兰大学巴尔的摩分校,现居巴尔的摩,作品主要以电视电影及音乐海报设计为主,画风细腻,很有故事张力。

主页:[via]

Joshua Budich海报设计 - 图2

Joshua Budich海报设计 - 图3

Joshua Budich海报设计 - 图4

Joshua Budich海报设计 - 图5