Steve Simpson条形码设计 - 图1

Steve Simpson设计的一组条形码,这样的条形码印在商品上是不是很有爱呢。

主页:www.stevesimpson.com

Steve Simpson条形码设计 - 图2

Steve Simpson条形码设计 - 图3

Steve Simpson条形码设计 - 图4

Steve Simpson条形码设计 - 图5

Steve Simpson条形码设计 - 图6

Steve Simpson条形码设计 - 图7

Steve Simpson条形码设计 - 图8

Steve Simpson条形码设计 - 图9

Steve Simpson条形码设计 - 图10