Niken Anindita插画作品 - 图1

Niken Anindita,印度尼西亚女插画师,她的作品唯美漂亮,故事性强,常常以深邃星空做背景,忧郁色彩较浓。

主页:[via]

Niken Anindita插画作品 - 图2

Niken Anindita插画作品 - 图3

Niken Anindita插画作品 - 图4

Niken Anindita插画作品 - 图5

Niken Anindita插画作品 - 图6

Niken Anindita插画作品 - 图7