Maria Manthou CG作品 - 图1

Maria Manthou,希腊CG设计师,现居拉里萨,作品里大都为女性,着力表现女性的性感、柔美与叛逆,极具想象力。

主页:[via]

Maria Manthou CG作品 - 图2

Maria Manthou CG作品 - 图3

Maria Manthou CG作品 - 图4

Maria Manthou CG作品 - 图5

Maria Manthou CG作品 - 图6

Maria Manthou CG作品 - 图7

Maria Manthou CG作品 - 图8