Justin Mott摄影作品 - 图1

Justin Mott,美国摄影师,在旧金山州立大学学习摄影,在毕业前的一年他旅行至东南亚,因而爱上此地并就此在越南定居,现在他已作为自由摄影师长居越南7年,他的客户包括探索频道、《时代》周刊、《纽约时报》等。

主页:[via]

Justin Mott摄影作品 - 图2

Justin Mott摄影作品 - 图3

Justin Mott摄影作品 - 图4

Justin Mott摄影作品 - 图5

Justin Mott摄影作品 - 图6

Justin Mott摄影作品 - 图7

Justin Mott摄影作品 - 图8