Yuta Onoda插画作品 - 图1

Yuta Onoda,日本插画师,现居加拿大,他的插画作品既有日本插画的细腻,也有欧美插画的明快和动感,而且也融入了相当多的古典氛围。

主页:http://yutaonoda.com/

Yuta Onoda插画作品 - 图2

Yuta Onoda插画作品 - 图3

Yuta Onoda插画作品 - 图4

Yuta Onoda插画作品 - 图5

Yuta Onoda插画作品 - 图6