Anton Emdin插画作品 - 图1

Anton Emdin,澳大利亚插画师,现居悉尼,同时也是一位多次获奖的漫画家、动漫设计师。

主页:http://www.antonemdin.com

Anton Emdin插画作品 - 图2

Anton Emdin插画作品 - 图3

Anton Emdin插画作品 - 图4

Anton Emdin插画作品 - 图5

Anton Emdin插画作品 - 图6

Anton Emdin插画作品 - 图7