Valentina & Marina插画作品 - 图1

Valentina & Marina,斯洛文尼亚的双胞胎艺术家、插画师,今年20岁,他们的作品细腻唯美。

DA:[via]

Valentina & Marina插画作品 - 图2

Valentina & Marina插画作品 - 图3

Valentina & Marina插画作品 - 图4

Valentina & Marina插画作品 - 图5

Valentina & Marina插画作品 - 图6

Valentina & Marina插画作品 - 图7

Valentina & Marina插画作品 - 图8