Magic Pen! - 图1“Recorder”的神奇之处是可以把书写笔画转换成电子输出信号,然后通过Bluetooth传输到您的手机和电脑上。这个创意是在鼓励我们,能更经常的拿起纸和笔,记录身边的点滴。我相信,”Recorder”将受到作家和插画设计师们的喜爱。

设计师: Xia Xiaoqian, Renming Jun, Han Ricoeur, Liu Peng, Meng Bao, Weicheng Jie & Yang XiaoMagic Pen! - 图2

Magic Pen! - 图3

Magic Pen! - 图4