Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图1这是来自荷兰的设计师Jeriel Bobbe的设计。通过组合多条表面凹凸不平的木板,创造出一条会奏乐的行李运送带,每当人们拖着行李箱走过时,它便会演奏音乐,虽然比不上乐器那般悦耳,却着实要比普通的机场路面的单调声音动听得多。Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图2

Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图3

Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图4

Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图5

Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图6

Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图7

Jeriel Bobbe:手提箱交响乐 - 图8