San Poggio插画作品 - 图1

San Poggio,阿根廷艺术家、画家,他的作品对细节的处理精致入微,而且每幅画似乎都在讲述一个故事,很丰富,也保持了一种连续性。

Flickr:[via]

San Poggio插画作品 - 图2

San Poggio插画作品 - 图3

San Poggio插画作品 - 图4