Angie Wang插画作品 - 图1

Angie Wang,波兰插画师,其插画用色大胆时尚,线条极有节奏,其作品里人物的服饰结合了时尚、复古等元素,使其作品更具视觉冲击。

主页:http://www.okchickadee.com

Angie Wang插画作品 - 图2

Angie Wang插画作品 - 图3

Angie Wang插画作品 - 图4

Angie Wang插画作品 - 图5